Welkom bij Uit Genade Door Geloof

Uit Genade Door Geloof is de naam die ik gekozen heb voor mijn bediening. Ik weet mij geroepen als 'Leraar' in het Lichaam van Christus (Efeze 4:11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,)

God heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben, voor dit leven en voor de godsvrucht (2 Petrus 1: 3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.) Hij gaf het voordat wij erom vroegen en voordat wij beseften dat wij het nodig hadden. (Mattheüs 6:8b ...want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.) Dat noemen wij de genade van God. De genade van God is niet per se dat Hij ons onze zonden en overtredingen vergeeft en niet meer boos op ons zou zijn. Wat Hij voor ons gedaan heeft is VEEL meer dan dat en veel diepgaander. Maar alles wat God (al) voor ons gedaan heeft in Genade word alleen maar gerealiseerd in ons leven als wij dat in geloof aannemen. Daarom heet het uit genade (dat is de bron) door geloof (dat is het kanaal) En zelfs het kanaal, ons geloof, is niet uit onszelf, maar door God aan ons geschonken en door de Heilige Geest in ons bewerkt. 

Ik zie het als mijn missie en opdracht om gelovigen te helpen alles wat God voor hen heeft bereid en klaargelegd in geloof te ontvangen en erin te gaan wandelen. 


Mijn Onderwijs

Mijn onderwijs is te vinden in mijn boeken en op vele tientallen video's die te vinden zijn op mijn Youtube kanaal.

Een speciale plaats in mijn werk is het geven van de cursus 'School voor Genezing' Deze cursus ontstond tijdens het schrijven van mijn eerste boek 'God is onschuldig' met ondertitel: - aan de meeste dingen waar religie Hem voor verantwoordelijk houdt'. Het thema van dit boek is dat God geen omstandigheden, ziekte of zelfs het werk van duivel gebruikt om ons 'iets te leren'. of 'om ons karakter te vormen', zoals een groot deel van de religies in de wereld inclusief het 'officiele' christendom ons leert. In dit boek heb ik vanuit de Bijbel laten zien dat God zo niet werkt, en dat deze beweringen niet alleen on-Bijbels zijn, anti-Christelijk (ze ontkennen het volbrachte werk aan het kruis) maar zelfs een demonische oorsprong hebben. Tijdens het schrijven werd duidelijk: als het dus gewoon niet Gods wil is dat mensen ziek zijn, waarom zijn dan zoveel mensen, ja zoveel gelovige christenen ziek? Tijdens het zoeken naar en het formuleren van de antwoorden, ontving ik enkele openbaringen van de Heer waarom nu juist gelovige mensen, christenen, zoveel moeite hebben hun genezing te ontvangen. Deze openbaringen werden de aanzet tot en vormen de kern van de 'School voor Genezing'. Indien u daar meer over wilt weten, verwijs ik u naar de speciale website voor de 'School voor Genezing


Wie ben ik?

Mijn naam is Jan Vossen. Ik ben geboren in een Limburgs gezin, formeel Rooms Katholiek, maar eigenlijk was 'wetenschap' de religie bij ons thuis. Van jongs af aan, had ik in wezen niets met het de Katholieke kerk, wat voor mij gelijk stond aan 'het geloof'. Ik wist niets beter dan dat kerk en geloof hetzelfde was. Wat mij wel interesseerde was de aandacht die in sommige katholieke kringen bestond voor sociale gerechtigheid zoals in de zogenaamde 'bevrijdings theologie' die in mijn jeugd jaren opgeld deed, met name in Latijns Amerika. Het was een traditie van bewogenheid met de armen van deze wereld, missie, kinder tehuizen en dergelijke. In mijn jong volwassen tijd ontwikkelde deze interesse zicht tot een sympathie met revolutionaire bewegingen en uiteindelijk voor het communisme. Ik noem dat altijd de periode: 'Verbeter de wereld, begin bij hun'. In mijn studenten tijd in Amsterdam raakte ik betrokken bij een extreem linkse groep, een maoistisch communistische splinter beweging. In het kader van die beweging ben ik met een delegatie in China geweest en heb het toen 40 jarig bestaan van de Volksrepubliek China mee mogen 'vieren'. In dat jaar, 1978 besloot ik dat degenen die achter de communistische beweging zaten erger waren dan het 'systeem' waar we tegen streden. Als de mensen niet veranderen, heeft een verandering van het systeem, de bezitsverhoudingen, de machtsverhoudingen geen zin. De geschiedenis leert dat de revolutionairen van vandaag, de dictators van morgen zijn. Dat werd de fase van: 'Verbeter de wereld, begin maar met jezelf'. Zo kwam ik terecht in een beweging die werkt aan 'zelf' verbetering, 'zelf' ontplooing etc. Cursussen 'co-counseling' en 'rebirthing' leidden mij in de zogenaamde 'new-age' beweging. Vandaar was het een kleine stap naar het occulte, helderziendheid, mediumschap, reiki etc. etc. In deze fase begon ik op te trekken met Ria - inmiddels mijn vrouw - met wie ik een LAT relatie kreeg. Vraag niet hoe het kan, maar in deze periode begonnen God, Jezus en de BIjbel als Gods Woord aan de deur van mijn hart te kloppen. Om een lang verhaal kort te maken, ik kwam tot levend geloof in Jezus Christus als de Zoon van God en de Heer van mijn leven en aanvaarde de Bijbel als onverkort en totaal het geopenbaarde Woord van God. Het was een proces in stappen, dat tot voltooing kwam. in de bergen van de Fillipijnen. Je kunt mijn hele bekeringsverhaal vinden hier op mijn Youtube kanaal. Bekeerd, gedoopt en vervuld met de Heilige Geest keerde ik terug naar Nederland. In het vliegtuig terug naar Nederland sprak God 3 dingen tegen me: 1 - ga werken voor de kost 2 - maak het met je vrouw in orde 3 - zoek een gemeente en ga je voegen. Dat ben ik gaan doen. Een duidelijker bewijs voor de verandering in mijn leven is haast niet te geven. 

Ik heb mij gevoegd in de toenmalige Pinkstergemeente Alkmaar, ben getrouwd met mijn huidige vrouw en ben gaan werken om mijn gezin te onderhouden en te kunnen geven in het Koninkrijk. 

In de Pinkstergemeente Alkmaar kwamen wij in contact met de bediening van Evangelist Jan Zijlstra. In de samenkomst genas mijn vrouw Ria van haar scoliose en haar rugklachten. Waarom genas zij wel toen Jan Zijlstra voor haar bad? (een heel simpel gebed trouwens) en waarom niet op al onze gebeden? Daarom gingen wij ons verdiepen in het onderwijs en de bediening van Jan Zijlstra. Dit onderwijs leidde tot het besef dat wij, christenen ons hebben laten beroven van wat Jezus aan het kruis allemaal voor ons gedaan en verkregen heeft, waaronder onze genezing, onze gezondheid. Dit leidde tot een onderzoek wat uitmondde in het boek ' God is onschuldig - aan de meeste dingen waar religie Hem voor verantwoordelijk houdt'. 

Later kwam ik in aanraking met het onderwijs van Andrew Wommack. Tot die tijd had ik de grootste moeite de Bijbel te begrijpen. Veel dingen begreep ik niet en ik vond zoveel tegenstrijdigheden in de Bijbel staan. Door het onderwijs van Wommack leek het alsof alle puzzelstukjes van het Woord van God opeens op hun plaats vielen. De Bijbel werd een levend, openbarend boek voor mij. De komende 7 jaar ben ik vooral bezig geweest het onderwijs van Wommack in het Nederlands te vertalen en beschikbaar te maken. Ik mocht mee aan de wieg staan van de oprichting van Charis Bible College Nederland, 

Ondertussen ontwikkelde mijn eigen roeping en bediening zich wat resulteerde in het schrijven van meer boeken, waarin ik enkele onderwerpen uit mijn eerste boek verder heb uitwerkt en verder uitgediept.

Nadat bleek dat wij met onze visie dat genezing altijd Gods wil is niet verder konden in de gemeenten waar we kwamen hebben we met enkele mensen besloten een eigen kerkgenootschap te beginnen: Genade Geloof Gemeenschap, waar we proberen op een nieuwe manier onze inzichten uit de Bijbel praktisch en toegepast te maken. 


Wat kan ik voor u betekenen?

Op uitnodiging ben ik bereid over allerlei onderwerpen onderwijs te geven. Het kan in de vorm van losse avonden, prediking in uw gemeente of korte cursussen. Nog afgezien van de optie om de vijfdaagse cursus 'School voor Genezing' in uw omgeving mits een ruimte en voldoende belangstelling aanwezig. Zie voor dit laatste de aparte website www.SchoolvoorGenezing.nl