Mijn roeping
Jozua 1:2 Mijn dienaar Mozes is gestorven.
Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over,
u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen,
de Israëlieten, ga geven. 3 Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken heb. 4 Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. 5 Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. 6 Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. 7 Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. 8 Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. 9 Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

Deze tekst sprong enkele jaren geleden bij me binnen, toen ik het BijbelMemorisatie boek van Jan Zijlstra las. En ik wist: Dit is voor mij.
Maar mijn eerste reactie was pure angst. Alles, maar dit niet!
Ik twee jaar lang geprobeerd dit volkomen te ontkennen en weg te drukken, maar de tekst bleef maar bij me hangen en aan me trekken.

Na een jaar of twee durfde ik onder ogen te zien dat dit was waar God me voor wilde roepen: Namelijk het volk van God leiden om in de beloften van God te gaan leven.
Niet langer van veraf kijken naar wat God gáát doen en/of kán doen Maar zien wat Hij gedaan hééft en erin gaan wandelen

Jozua 1 laat zien dat pas als Mozes (de wet) gestorven is, het mogelijk is om de Jordaan over te steken en onze erfenis in bezit te nemen,

Zie ook mijn verhaal op Youtube